Katalog her pro děti nejen na letní dětský tábor

Na Katalogu her pro děti nejen na letní dětské tábory neustále pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Následující vybrané hry pro děti hrajeme na našich letních dětských táborech v oddílových programech. Některé děti znají, jiné nikoliv. Snažíme se děti udržet v pohybu a co nejdále od mobilních telefonů. Děti se také při hrách nejlépe poznají a proto při nich vznikají i nová kamarádství. Soutěživé děti se mohou poměřit s ostatními a ostýchavé se zase otrkat. A proto máme hry pro nejmenší děti, pro větší, seznamovací i teambuildingové hry.


HRAJETE SI RÁDI? BANDIČKA NABÍRÁ ČERSTVÉ POSILY DO TÝMU!

Bandička

Hledáme posily do týmu! Přihlas se a hraj si s námi! Více na: Bandička nabírá


 

Hry pro nejmenší - Hry pro předškolní děti

Kompot - Postřehová hra pro větší skupiny dětí

Popis hry: Hra Kompot se odehrává v kruhu, každé dítě má rozdělené ovoce (např.: jablko, hruška, borůvka, švestka, aj.), jeden hráč je uprostřed kruhu a říká: "Mám chuť na jablka" a v tu chvíli se zvedají všichni hráči, kteří v úvodu hry byli rozděleni a pojmenováni jako jablko a vymění si svá místa s jiným "jablkem". Hráči se nesmí vrátit na své původní místo a nebo na sousedící místo.
Pokud se řekne "kompot", místa si vymění všichni hráči.
Cíl hry: Rozvíjení postřehu a spolupráce ve skupině - v kolektivu dětí.
Pomůcky: žádné

Na kočku a myš

Popis hry: Děti utvoří kruh spojený za ruce. Vedoucí hry určí jedno dítě pro úlohu myšky, druhé pro roli kocoura. Myška je uvnitř kruhu a kocourek venku.
Kocourek volá: Myšičko myš, pojď ke mně blíž!
Myška odpovídá: Nepůjdu kocourku, nebo mě sníš!
Po té vybíhá z kruhu a kocourek se snaží myšku chytit. Ve chvíli, kdy vybíhá myška z kruhu, děti zvedají spojené ruce nahoru. Myš utíká před kocourem a může probíhat i kruhem. Pokud kocour chce proběhnout kruhem, děti by měly co nejrychleji dát ruce dolů, aby kocour musel ruce podlézat.
Chytí-li kocourek myšku, hra končí a vybírají se jiní hráči.
Cíl hry: rychlý běh, postřeh, hbitost
Pomůcky: 0

Na jelena

Popis hry: Děti stojí v kruhu čelem dovnitř v rozestupu asi na upažení a libovolně si přihrávají míč. Kdo jej poprvé upustí, stává se jelenem a jde do středu kruhu. Hráči na obvodu kruhu si dále přihrávají míč a kdo má nabito, smí střílet po jelenovi. Zasáhne-li ho, stává se sám jelenem, a jelen jde na jeho místo. Jelen smí chytat míč, ale pokud ho upustí, je vybitý.
Děti míří zásadně jen na nohy!
Cíl hry: Hod míčem, postřeh, obratnost
Pomůcky: Míč

Paleček a obr

Popis hry: Děti vytvoří kruh. Vedoucí dá dětem dva míče, jeden velký míč a jeden malý míč. Malý míč je paleček a velký obr. Na povel vedoucího si děti po kruhu podávají míče. Velký míč má dohonit malý. Když velký a malý míč má jeden hráč v ruce, hra končí. Po více kolech se může kruh postupně zvětšovat.
Cíl hry: procvičování manipulace s míčem různé velikosti, postřeh
Pomůcky: Menší a větší míč

Sbírání houbiček

Popis hry: Na pokyn vedoucího běhají děti volně mezi houbičkami, které vedoucí rozmístil v přiměřených vzdálenostech na vymezené ploše. Houbiček je o jednu méně než je hráčů. Na další signál se děti rychle zastaví, zvednou nejbližší houbičku a vzpaží tak, aby vedoucí viděl, které z dětí houbičku v ruce nemá. To je vyřazeno ze hry. Po té vedoucí odebere další houbičku a hra pokračuje. Vyhrává ten, kdo zůstal poslední ve hře. Děti, které byly vyřazeny, mohou vedoucímu pomáhat sledovat, kdo nemá houbičku nebo porušil pravidla hry.
Cíl hry: rozvoj motoriky, pohotový přechod z pohybu do klidové polohy
Pomůcky: Houbičky - drátěnka na nádobí, míčky, houbičky z papíru aj..

Na auta

Popis hry: Děti se rozmístí v prostoru a každý drží volant. Vedoucí má barvy semaforu. Na signál červené barvy děti stojí na místě, na signál oranžové barvy se připravují na start. Mohou dělat zvuky motoru nebo předstírat řazení páky. Na signál zelené auta vyjíždějí a nejlépe jezdí v kruhu. Po prostoru mohou být rozmístěné různé překážky, aby děti zpomalily, nejezdily rychle a neublížily si. Učitelka dbá na dodržování pravidel a střídá barvy, dokud děti hra baví.
Cíl hry: vyhýbání, postřeh, pozornost, orientace v prostoru
Pomůcky: barvy semaforu, volanty (cokoli, čím mohou řídit auto).

Červení a bílí

Popis hry: Vymezíme si hřiště na dvě poloviny. Na každé půlce je jedno družstvo - červení a bílí. Vedoucí stojí mimo hřiště a střídavě vyvolává jedno nebo druhé družstvo. Družstvo, které je vyvoláno, začne okamžitě pronásledovat druhé. Kdo je chycen, přechází k družstvu soupeřů. Vítězí družstvo, které chytilo nejvíce hráčů.
Cíl hry: rychlý běh, reagování na zvuk, obratnost, postřeh
Pomůcky: 0

Škatulata

Popis hry: Všechny děti až na jedno mají svou metu (strom, kámen apod.) Uprostřed hrací plochy je dítě bez mety, které vyvolává: Škatulata, škatulata, smíchejte se! A všichni se musí seběhnout k němu. Na další jeho zavolání: Rozdělte se! Běží znovu k metám, vyvolávač s nimi. Ten na koho meta nezbyde, vyvolává.
Cíl hry: Postřeh, pohotový výběh
Pomůcky: Vhodně zvolené mety

Molekuly

Popis hry: Hra je určena pro skupinu spíše starších dětí. Hráči volně pobíhají ve vymezeném prostoru dokud vedoucí hry neřekne nějaké číslo. Pokud řekne například číslo 8, úkolem hráčů je vytvořit co nejrychleji skupinu z 8 lidí. Ti, kteří se nevešli do počtu k žádné skupině, vypadávají. Hra končí až tehdy, kdy zůstane poslední hráč ve hře.
Cíl hry: rychlost běhu, postřeh, hbitost
Pomůcky: dostačující prostor pro hru

Cukr, káva, limonáda ... čaj, rum, bum!

Popis hry: Tuto hru mohou hrát děti od 4 let a více. Určené dítě stojí otočené zády k ostatním a začíná říkat slova: Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum! Dokud říká tato slova, ostatní děti běží směrem k němu. Jakmile se říkají slova čaj, rum, bum, děti se musí zastavit a nesmí se hnout a dítě říkající říkanku se otáčí na hráče. Pokud si všimne, že se někdo hýbe, vrací se zpět na začátek. Po té se znovu otáčí a říká znovu říkanku. Vyhrává ten, kdo se jako první dostane k vyvolávači.
Cíl hry: rychlost, postřeh
Pomůcky: bezpečný prostor pro běh

Komu míč?

Popis hry: Hráči sedí nebo stojí v kruhu a jeden z hráčů drží míč. Úkolem je házet si míč v kruhu tak, že házející vždy před hozením vysloví jméno osoby, které míč hodí. Ta ho chytí a opakuje situaci. Jména by se neměla opakovat a měly by se vystřídat všechny děti. Tato hra je dobrá na seznámení dětí mezi sebou.
Cíl hry: zlepšování paměti
Pomůcky: míč

Doteky

Popis hry: Děti se rozdělí na dvě skupiny stejného počtu. Jedna skupina si zaváže oči šátkem a vedoucí každého k někomu přiřadí. Druhá skupina stojí a nechává kamaráda zkoumat obličej a různé části těla, oblečení.. Na zkoumání mají určený čas (menší děti až 5 minut, starší 1-2 minuty). Po té se zkoumaná skupina zamíchá a ti co měli zavázané oči hledají podle paměti svou dvojici. V druhém kole se role dětí vymění.
Cíl hry: seznámení, tělesný kontakt
Pomůcky: šátek
Příprava: Zdůraznit jemnost, ohleduplnost. Zeptat se na souhlas dětí hrát hru. Dodržet hygienu před hrou.

Lidské pexeso

Popis hry: Vyberou se dva dobrovolníci, kteří chtějí hádat pexeso. Po vybrání jdou stranou a nesmí vidět ani slyšet ostatní hráče. Ostatní hráči utvoří dvojice a vyberou si například stejné zvuky zvířat, barvy, dopravní vozidla nebo cokoli jiného. Až se děti domluví na stejném znamení, rozprostřou se nejlépe tak, aby všichni dohromady utvořili čtverec a stejné dvojice nestály vedle sebe. Po té přichází hádající a střídají se ve vyvolávání hráčů. Vyvolaný hráč udělá znamení a hádající hledá jeho dvojici. Pokud dvojici najde, hráči odchází na jeho stranu a vyvolává znovu, pokud neuhádne, vyvolává druhý hádající hráč. Hra končí tehdy, když jsou uhodnuté všechny dvojice a vyhrává ten, kdo našel co nejvíce dvojic.
Cíl hry: Rozvoj paměti
Pomůcky: Znamení dětí
Příprava: Zajistit sudý počet dětí

Hry pro malé děti - Hry pro školní děti - hry do družiny

Název hry

Popis hry:
Cíl hry:
Pomůcky:
Příprava:

Hry pro větší - velké děti

Lasergame - Nová

Popis hry: sudý počet vedoucích nebo praktikantů (min. 4) natáhnou lana do kříže, děti stojí v poli mezi lany a vedoucí chodí do prava a do leva, koho se dotkne lano, vypadává ze hry.
Cíl hry: rozvoj postřehu a soustředěnosti
Pomůcky: lano
Příprava: zajistit počet vedoucích, dodržet bezpečnost při výběru místa na hry a při hře

Hry pro největší děti

Vlajkovaná - Nová

Popis hry: Ukráct vlajku protějšímu týmu a neztratit při kradení ocásků (šátek zastrčený za kalhoty)
Cíl hry: ukrást co nejvíce vlajek
Pomůcky: šátky, molitanová žížala, nějaký kyblik pro uchycení vlajky a provaz
Příprava: rozdělit dva týmy vyrovnaně

Kontakt - Nová

Popis hry: Slovní hra na cestu. Jeden z hráčů si vymyslí slovo, které by mělo být delší a nesnadno uhodnutelné. Řekne počáteční písmeno slova a hra může začít. Ostatní hráči ze skupiny se slovo snaží uhodnout tak, že vymýšlejí různá slova začínající na řečené písmeno. Nesmí však slovo říci, ale popsat tak, aby ostatní hráči pochopili popisované slovo a zároveň nebylo odhaleno protihráčem. Pokud si je kdokoliv jistý, že zjistil co spoluhráč popisuje, zakřičí slovo "KONTAKT!" a začne odpočítávání 10, 9, 8, 7... a společně ho vysloví. Protihráč může přerušit odpočet, když odhalí slovo a vysloví ho, způsobem, "Slovo XXX to není." Pokud to neuhodne, odpočet pokračuje, hráči společně vysloví slovo, které kontaktovali a protihráč musí prozradit další písmeno slova, které se hádá. Tím se zužuje nabídka slov, které si protihráč může myslet. A nastávají další kola, postupně se odhalují další a další písmenka, až se slovo uhodne.
Cíl hry: Uhodnout myšlené slovo
Pomůcky:
Příprava: Nastartované mozkové závity. Rozdělení, jeden si myslí, ostatní hádají.

Evoluce - Nová

Popis hry: Akčnější "kámen - nůžky - papír". Hráči si stříhají s ostatními, kdo vyhrává, posouvá se v žebříčku evoluce výše. Hráči si stříhají pouze s hráči ve stejné evoluční fázi (kuře s kuřetem, slon se slonem). Kdo prohraje, jde o úroveň níže. Žebříček: kuře - dělá kačáky, může pípat slon - vytvoří chobot a troubí opice - dělá opičiny a chodí shrbený člověk - vzpřímená chůze Superman - léta se vztyčenou pěstí.
Cíl hry: Stát se Supermanem
Pomůcky:
Příprava: Seznámit hráče se žebříčkem evoluce.

Seznamovací hry pro velké i malé

Přívlastky a jména - Nová

Popis hry: Kolektiv sedí v kruhu. Zpravidla dospělý (vedoucí nebo praktikant) začíná a řekne své křestní jméno a to doplní přívlastkem od stejného písmene, od kterého začíná jeho jméno. Přívlastek má jednu podmínku: musí k hráči sedět - příklad: hloupý Honza, blonďatá Bára, rychlý Robert, tichý Tomáš. Další v kruhu pokračuje tak, že zopakuje předchozího a přidá svůj přívlastek a jméno. A tak to pokračuje, až dospělý zopakuje všechna jména a přívlastky lidí sedící v kruhu.
Cíl hry: Poznat a naučit se jména a lidí v celém kolektivu
Pomůcky: -
Příprava: najít vhodné místo a sednout si do kruhu - jinak bez přípravy. Maximálně se musí dětem vysvětlit, co je to přívlastek :)

Novinky z tábora

Naši partneři

Autobusy pro naše letní dětské tábory Airsoftové vybavení pro naše airsoft tábory