Katalog her pro děti nejen na dětský tábor

Katalog her pro děti se připravuje. Děkujeme za pochopení.

Hry pro nejmenší - Hry pro předškolní děti

Sportovní hry

Kolektivní hry

Kompot - Potřehová hra pro větší skupiny dětí

Popis hry: Hra Kompot se odehrává v kruhu, každé dítě má rozdělené ovoce (např.: jablko, hruška, borůvka, švestka, aj.), jeden hráč je uprostřed kruhu a říká: "Mám chuť na jablka" a v tu chvíli se zvedají všichni hráči, kteří v úvodu hry byli rozděleni a pojmenováni jako jablko a vymění si svá místa s jiným "jablkem". Hráči se nesmí vrátit na své původní místo a nebo na sousedící místo.
Pokud se řekne "kompot", místa si vymění všichni hráči.
Cíl hry: Rozvíjení postřehu a spolupráce ve skupině - v kolektivu dětí.
Pomůcky: žádné

Na kočku a myš

Popis hry: Děti utvoří kruh spojený za ruce. Vedoucí hry určí jedno dítě pro úlohu myšky, druhé pro roli kocoura. Myška je uvnitř kruhu a kocourek venku.
Kocourek volá: Myšičko myš, pojď ke mně blíž!
Myška odpovídá: Nepůjdu kocourku, nebo mě sníš!
Po té vybíhá z kruhu a kocourek se snaží myšku chytit. Ve chvíli, kdy vybíhá myška z kruhu, děti zvedají spojené ruce nahoru. Myš utíká před kocourem a může probíhat i kruhem. Pokud kocour chce proběhnout kruhem, děti by měly co nejrychleji dát ruce dolů, aby kocour musel ruce podlézat.
Chytí-li kocourek myšku, hra končí a vybírají se jiní hráči.
Cíl hry: rychlý běh, postřeh, hbitost
Pomůcky: 0

Na jelena

Popis hry: Děti stojí v kruhu čelem dovnitř v rozestupu asi na upažení a libovolně si přihrávají míč. Kdo jej poprvé upustí, stává se jelenem a jde do středu kruhu. Hráči na obvodu kruhu si dále přihrávají míč a kdo má nabito, smí střílet po jelenovi. Zasáhne-li ho, stává se sám jelenem, a jelen jde na jeho místo. Jelen smí chytat míč, ale pokud ho upustí, je vybitý.
Děti míří zásadně jen na nohy!
Cíl hry: Hod míčem, postřeh, obratnost
Pomůcky: Míč

Paleček a obr

Popis hry: Děti vytvoří kruh. Vedoucí dá dětem dva míče, jeden velký míč a jeden malý míč. Malý míč je Paleček a velký Obr. Na povel vedoucího si děti po kruhu podávají míče. Velký míč má dohonit malý. Když velký a malý míč má jeden hráč v ruce, hra končí. Po více kolech se může kruh postupně zvětšovat.
Cíl hry: procvičování manipulace s míčem různé velikosti, postřeh
Pomůcky: Menší a větší míč

Sbírání houbiček

Popis hry: Na pokyn učitelky běhají děti volně mezi houbičkami, které učitelka rozmístila v přiměřených vzdálenostech na vymezené ploše. Houbiček je o jednu méně než je hráčů. Na další signál se děti rychle zastaví, zvednou nejbližší houbičku a vzpaží tak, aby učitelka viděla, které z dětí houbičku v ruce nemá. To je vyřazeno ze hry. Po té učitelka odebere další houbičku a hra pokračuje. Vyhrává ten, kdo zůstal poslední ve hře. Děti. Které byly vyřazeny, mohou učitelce pomáhat sledovat, kdo nemá houbičku nebo porušil pravidla hry.
Cíl hry: rozvoj motoriky, pohotový přechod z pohybu do klidové polohy
Pomůcky: Houbičky - drátěnka na nádobí, míčky, houbičky z papíru aj..

Na auta

Popis hry: Děti se rozmístí v prostoru a každý drží volant. Učitelka má barvy semaforu. Na signál červené barvy děti stojí na místě, na signál oranžové barvy se připravují na start. Mohou dělat zvuky motoru nebo předstírat řazení páky. Na signál zelené auta vyjíždějí a nejlépe jezdí v kruhu. Po prostoru mohou být rozmístěné různé překážky, aby děti zpomalily, nejezdily rychle a neublížily si. Učitelka dbá na dodržování pravidel a střídá barvy dokud děti hra baví.
Cíl hry: vyhýbání, postřeh, pozornost, orientace v prostoru
Pomůcky: Barvy semaforu, volanty (cokoli, čím ohou řídit auto).

Červení a bílí

Popis hry: Vymezíme si hřiště na dvě poloviny. Na každé půlce je jedno družstvo- červení a bílí. Učitelka stojí mimo hřiště a střídavě vyvolává jedno nebo druhé družstvo. Družstvo, které je vyvoláno, začne okamžitě pronásledovat druhé. Kdo je chycen, přechází k družstvu soupeřů. Vítězí družstvo, které chytilo nejvíce hráčů.
Cíl hry: rychlý běh, reagování na zvuk, obratnost, postřeh
Pomůcky: 0

Škatulata

Popis hry: Všechny děti až na jedno mají svou metu(strom, kámen apod.) Uprostřed hrací plochy je dítě bez mety, které vyvolává: Škatulata, škatulata smíchejte se! A všichni se musí seběhnout k němu. Na další jeho zavolání: Rozdělte se! Běží znovu k metám, vyvolávač s nimi. Ten na koho meta nezbyde, vyvolává.
Cíl hry: Postřeh, pohotový výběh
Pomůcky: Vhodně zvolené mety

Molekuly

Popis hry: Hra je určena pro skupinu spíše starších dětí. Hráči volně pobíhají ve vymezeném prostoru dokud vedoucí hry neřekne nějaké číslo. Pokud řekne například číslo 8, úkolem hráčů je vytvořit co nejrychleji skupinu z 8 lidí. Ti, kteří se nevešli do počtu k žádné skupině, vypadávají. Hra končí až tehdy, kdy zůstane poslední hráč ve hře.
Cíl hry: rychlost běhu, postřeh, hbitost
Pomůcky: dostačující prostor pro hru

Cukr, káva, limonáda ... čaj, rum, bum!

Popis hry: Tuto hru mohou hrát děti od 4 let a více. Určené dítě stojí otočené zády k ostatním a začíná říkat slova: Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum! Dokud říká tato slova, ostatní děti běží směrem k němu. Jakmile se říkají slova čaj, rum, bum, děti se musí zastavit a nesmí se hnout a dítě říkající říkanku se otáčí na hráče. Pokud si všimne, že se někdo hýbe, vrací se zpět na začátek. Po té se znovu otáčí a říká znovu říkanku. Vyhrává ten, kdo se jako první dostane k vyvolávači.
Cíl hry: rychlost, postřeh
Pomůcky: bezpečný prostor pro běh

Komu míč?

Popis hry: Hráči sedí nebo stojí v kruhu a jeden z hráčů drží míč. Úkolem je házet si míč v kruhu tak, že házející vždy před hozením vysloví jméno osoby, které míč hodí. Ta ho chytí a opakuje situaci. Jména by se neměla opakovat a měly by se vystřídat všechny děti. Tato hra je dobrá na seznámení dětí mezi sebou.
Cíl hry: zlepšování paměti
Pomůcky: míč

Doteky

Popis hry: Děti se rozdělí na dvě skupiny stejného počtu. Jedna skupina si zaváže oči šátkem a vedoucí každého k někomu přiřadí. Druhá skupina stojí a nechává kamaráda zkoumat obličej a různé části těla, oblečení.. Na zkoumání mají určený čas (menší děti až 5 minut, starší 1-2 minuty). Po té se zkoumaná skupina zamíchá a ti co měli zavázané oči hledají podle paměti svou dvojici. V druhém kole se role dětí vymění.
Cíl hry: seznámení, tělesný kontakt
Pomůcky: šátek
Příprava: Zdůraznit jemnost, ohleduplnost. Zeptat se na souhlas dětí hrát hru. Dodržet hygienu před hrou.

Lidské pexeso

Popis hry: Vyberou se dva dobrovolníci, kteří chtějí hádat pexeso. Po vybrání jdou stranou a nesmí vidět ani slyšet ostatní hráče. Ostatní hráči utvoří dvojice a vyberou si například stejné zvuky zvířat, barvy, dopravní vozidla nebo cokoli jiného. Až se děti domluví na stejném znamení, rozprostřou se nejlépe tak, aby všichni dohromady utvořili čtverec a stejné dvojice nestály vedle sebe. Po té přichází hádající a střídají se ve vyvolávání hráčů. Vyvolaný hráč udělá znamení a hádající hledá jeho dvojici. Pokud dvojici najde, hráči odchází na jeho stranu a vyvolává znovu, pokud neuhádne, vyvolává druhý hádající hráč. Hra končí tehdy, když jsou uhodnuté všechny dvojice a vyhrává ten, kdo našel co nejvíce dvojic.
Cíl hry: Rozvoj paměti
Pomůcky: Znamení dětí
Příprava: Zajistit sudý počet dětí

Hry pro malé děti - Hry pro školní děti - hry do družiny

Název hry

Popis hry:
Cíl hry:
Pomůcky:
Příprava:

Hry pro velké děti

Hry pro největší děti

Kontaktní formulář
✗   ZAVŘÍT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ